ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΚΟΠΟΙ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Σκοποί

α) Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Φροντίδας, στα άτομα που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον Κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

β) Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων.

γ) Η στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων, με βάση τους διεθνείς καθιερωμένους δείκτες στελέχωσης.

δ) Η άσκηση αποτελεσματικής νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τομέων.

ε) Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων.

στ) Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του νοσοκομείου καθώς και με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας (κλινικές οδηγίες, πρωτόκολλα).

ζ) Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από τις νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αρμοδιότητες

α) Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς,  σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των  υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β) Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ) Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ) Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του Διοικητού αυτού.

ε) Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) Των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ) Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

η) Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δυο (2) Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

 

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:

 

1ος Νοσηλευτικός Τομέας

Διαρθρώνεται σε (4) Τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας (το Παθολογικό Τμήμα που αποτελείται χωροταξικά από την Α΄ και  Β΄ Πτέρυγα, το Καρδιολογικό Τμήμα, τη Μονάδα Εμφραγμάτων - Αιμοδυναμικό).

 

2ος Νοσηλευτικός Τομέας

Διαρθρώνεται σε (6) Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα (Ουρολογικό, Αναισθησιολογικό, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργικό, Αγγειοχειρουργικό, Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμολογικό), τα Χειρουργεία και την Αποστείρωση, τον Εργαστηριακό Τομέα (Αιμοδοσία και Ακτινοδιαγνωστικό) της Ιατρικής Υπηρεσίας, τα Διατομεακά Τμήματα (Επειγόντων Περιστατικών) και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χαμαϊδή Κοντογιάννη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Φωτεινή Γκάμαρη, Προϊσταμένη 1ου Νοσηλευτικού Τομέα

 

Άλλα Πολυχρονίδου, Υπεύθυνη Παθολογικού Τμήματος (Α' Πτέρυγα)

Βασιλική Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Παθολογικού Τμήματος (Β' Πτέρυγα)

Βασιλική Καλαντζή, Προϊσταμένη Καρδιολογικού Τμήματος 

Ελένη Ανδρεοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων - Αιμοδυναμικό

Ασημίνα Παπαγεωργίου, Υπεύθυνη Αιμοδοσίας

Σεβαστή Δοβέλου, Υπεύθυνη Ακτινολογικού 

Παρασκευή Ευθυμίου, Προϊσταμένη Ε.Ε.Ι.

Ευμορφίλη Συμεωνίδη, Υπεύθυνη Τ.Ε.Ι.

Γεωργία Βάλαρη, Προϊσταμένη Ουρολογικού Τμήματος 

Βασιλική Μήνα, Προϊσταμένη Αναισθησιολογικού Τμήματος 

Ειρήνη Κρητικού, Προϊσταμένη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Δέσποινα Πεσσιρίδου, Υπεύθυνη Χειρουργικού Τμήματος 

Φανή Ντελή, Προϊσταμένη Αγγειοχειρουργικού Τμήματος

Σοφία - Ελισάβετ Μακρή, Προϊσταμένη Ω.Ρ.Λ.-Οφθαλμολογικού Τμήματος 

Νικόλαος Μουλάς, Υπεύθυνος Χειρουργείου

Τριανταφυλλιά Ντούλα, Υπεύθυνη Αποστείρωσης 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σε κάθε Νοσοκομείο συγκροτείται Νοσηλευτική Επιτροπή (ΝΟΕ), η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και λήψη αποφάσεως για όλα τα Νοσηλευτικά θέματα.

 

Η ΝΟΕ συγκροτείται με βάση:

1.Τις διατάξεις του άρθρου115 του Νόμου 2071/1992

α)Από τον Διευθυντή-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρος

β)Από έναν Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε  Νοσηλευτικό Τομέα

γ) Από έναν Νοσηλευτή-τρια Τμήματος από κάθε  Νοσηλευτικό Τομέα

 

Τα μέλη των περιπτώσεων (β) & (γ) εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Δικαίωμα  υποβολής υποψηφιότητας έχει όλο το Νοσηλευτικό Προσωπικό ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας σε αντίστοιχες με τη θέση που κατέχουν θέσεις της ΝΟΕ.

 

Δικαίωμα ψήφου έχει όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών που ανήκει οργανικά στο Νοσηλευτικό ίδρυμα .

 

Η ψηφοφορία των μελών της ΝΟΕ γίνεται κατά Τομέα.

 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.1 του Νόμου 2519/1997

«Στην κατά το άρθρο 115 του Ν.2071/1992 νοσηλευτική επιτροπή συμμετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από το προσωπικό αυτό. Ο εκπρόσωπος μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις, να υποβάλλει σχετικές προτάσεις, σχετικά με το έργο της επιτροπής».

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

 

Πατήστε ΕΔΩ για τα δείτε τα Κλινικά Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα του Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ"

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τελ

213 20 39 007/009/131

φχ

                   213 20 39 145

μαιλ

nypelpis@elpis.gr