ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.)

Στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» λειτουργεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ4Δ/Γ.Π.οικ.22869 (ΦΕΚ 874/20.03.2012 και 1907/01.06.2017), βάσει της οποίας ορίζεται η Οργάνωση, ο Τρόπος Λειτουργίας και η Στελέχωση των Ιατρείων του Τμήματος Τ.Ε.Π., με ειδική διατομεακή στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.

Το. Τ.Ε.Π. βρίσκεται στο Ισόγειο μεταξύ των Κτηρίων Α' και Β' και λειτουργεί ως εξής:

Σκοπός του Τ.Ε.Π. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης με ορθή διάγνωση και θεραπεία. 

Αποτελεί Τμήμα του Νοσοκομείου που έχει στόχο την υποδοχή, διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με επείγοντα και οξέα προβλήματα που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων, καθώς και τη διαχείρισή τους ως τη στιγμή εισαγωγής τους σε Κλινική ή μεταφοράς τους σε άλλη Μονάδα Υγείας. Είναι ένας ιδιαίτερα νευραλγικός χώρος παροχής ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ο οποίος αδιαμφισβήτητα διαμορφώνει την πρώτη εντύπωση του λήπτη παροχής υπηρεσιών υγείας για ολόκληρο το Νοσοκομειακό Σύστημα Υγείας της χώρας. 

Το Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», σεβόμενο τις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών υγείας, παρέχει ποιοτική φροντίδα υγείας σε εναρμόνιση με τα πρωτόκολλα, τις κατευθυντήριες οδηγίες και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της υγείας.  

Στο Τμήμα Επειγόντων εξετάζονται για οξέα ιατρικά προβλήματα όλοι οι πάσχοντες, ασφαλισμένοι ή μη. 

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) ενημερώνεται συνεχώς για την εικόνα πλήρωσης των κλινών ή για την αυξημένη κίνηση στο Τ.Ε.Π., έτσι ώστε να κατευθύνει το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) προς λιγότερο επιβαρυμένους υγειονομικούς σχηματισμούς. 

Η χωροταξία του Τ.Ε.Π. περιλαμβάνει:

 • Υποδοχή - Γραμματεία - Διαλογή. 
 • Αίθουσα αναμονής - Χώρος ενημέρωσης συγγενών.
 • Αίθουσα Αναζωογόνησης. 
 • Εξεταστήρια.
 • Αίθουσα ελάσσονος τραύματος (μικρό χειρουργείο).
 • Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας. 
 • Χώρος απομόνωσης μολυσματικών ασθενών. 
 • Ακτινολογικό Εργαστήριο. 
 • Χώρος απολύμανσης εκτεθειμένου ατόμου. 
 • Χώρος ανάπαυσης προσωπικού. 
 • Γραφεία - Αποθήκες. 

Η διάρθρωση των Ιατρείων του Τ.Ε.Π., καθώς και τα Τηλέφωνα Επικοινωνίας είναι τα εξής:

Α/Α ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΠ 213 20 39 197
2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΒΑΡΔΙΑΣ 213 20 39 130
3 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 213 20 39 189
4 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 213 20 39 121
5 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 213 20 39 200
6 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 213 20 39 214
7 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 213 20 39 031
8 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 213 20 39 207
9 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 213 20 39 164
10 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 213 20 39 190 - 213 20 39 209
11 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 213 20 39 206
12 ΩΡΛ 213 20 39 104
13 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 213 20 39 196
14 ΥΠΕΡΗΧΟΙ 213 20 39 158
15 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 213 20 39 289
16 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 213 20 39 291
17 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 213 20 39 294
18 ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 213 20 39 215