18 Απριλίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών

· Πέμπτη, 13 Απρ 2023

Στις 18 Απριλίου 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών, καθιέρωσε αυτή την ημέρα ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών.

Η Χάρτα διακηρύσσει δεκατέσσερα(14) θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία προτάθηκαν το 2002 από το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών (Active Citizenship Network- ACN) μαζί με άλλες 12 Ευρωπαϊκές Οργανώσεις, με στόχο την εγγύηση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας για όλους τους πολίτες, όπως ορίζεται στο άρθ. 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01).

Η Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
υποστηρίζουμε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση των ασθενών
και προασπίζουμε τα δικαιώματά τους!

 

EU_CHARTER.png

Η Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών

1. Δικαίωμα της Πρόληψης
για να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών προκειμένου να εμποδίσουν την εμφάνιση μίας ασθένειας.

2. Δικαίωμα της Πρόσβασης 
σε υπηρεσίες υγείας που αντιστοιχούν στις ανάγκες των πολιτών. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους, χωρίς διακρίσεις ως προς την οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος της ασθένειας ή το χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες. 

3. Δικαίωμα της Πληροφόρησης 
ως πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία, σχετική με την κατάσταση της υγείας του, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο χρήσης της πληροφορίας αυτής, καθώς επίσης και σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία κατόπιν έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας. 

4. Δικαίωμα της Συγκατάθεσης 
οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγεία τους, μετά από πληροφόρηση. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για κάθε θεραπεία και διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. 

5. Δικαίωμα της Ελεύθερης Επιλογής 
ανάμεσα στις διάφορες θεραπευτικές διαδικασίες και στους ειδικούς των υπηρεσιών υγείας, κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης. 

6. Δικαίωμα της Εχεμύθειας και της Εμπιστευτικότητας 
για τα προσωπικά́ δεδομένα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην κατάσταση της υγείας τους και στις σχετικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες καθώς επίσης και στην προστασία του ιδιωτικού́ χαρακτήρα των διαγνωστικών εξετάσεων, των επισκέψεων σε ειδικούς και των ιατρικών χειρουργικών πράξεων γενικά́.

7. Δικαίωμα του Σεβασμού του Χρόνου του Ασθενούς 
προκειμένου να λαμβάνει την απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή σε σύντομο και προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το δικαίωμα αυτό αφορά σε κάθε φάση θεραπείας. 

8. Δικαίωμα της Τήρησης των Προδιαγραφών Ποιότητας 
ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας, τόσο ως προς την εξειδίκευση, όσο και ως προς την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών. 

9. Δικαίωμα της Ασφάλειας 
ώστε οι πολίτες να είναι απαλλαγμένοι από ζημία που οφείλεται στη φτωχή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, σε λανθασμένες ιατρικές πράξεις και σφάλματα. 

10. Δικαίωμα της Καινοτομίας 
ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και ανεξάρτητα από οικονομικούς παράγοντες. 

11. Δικαίωμα της Αποφυγής του Περιττού Πόνου και της Ταλαιπωρίας
ώστε ο ασθενής να βιώνει όσο το δυνατόν λιγότερο πόνο και ταλαιπωρία σε κάθε φάση της ασθένειας. 

12. Δικαίωμα της Εξατομικευμένης Θεραπείας 
ώστε ο ασθενής να λαμβάνει διαγνωστική ή θεραπευτική φροντίδα που ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στις προσωπικές του ανάγκες. 

13. Δικαίωμα Έκφρασης Παραπόνων 
σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημία ο ασθενής, ο οποίος έχει και δικαίωμα να λαμβάνει απάντηση ή άλλου είδους ανατροφοδότηση στα παράπονα του. 

14. Δικαίωμα Αποζημίωσης 
εντός λογικού χρονικού διαστήματος σε περίπτωση που ο ασθενής έχει υποστεί φυσική, ηθική ή ψυχολογική βλάβη, ως αποτέλεσμα θεραπείας στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας υγείας. 

Ελληνική Νομοθεσία

 Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο έχει ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό το προαναφερόμενο Ευρωπαϊκό, με τα ακόλουθα νομοθετήματα:

  • Υπ. Απόφ. Αριθμ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976, ΦΕΚ/Β/662/2.3.2017 (Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.)
  • Ν. 4368/2016, άρθ. 59, παρ. 1 (Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας)
  • Ν. 4213/2013 (Διασυνοριακή περίθαλψη [Οδηγ.2011/24], Φάρμακα, Ιατροί κ.λπ. διατάξεις)
  • Ν. 3418/2005, Κεφ. Γ, άρθ. 8-15 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας)
  • Ν. 2716/1999, άρθ. 2 (Γραφείο και Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές)
  • Ν. 2619/1998 (Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική)
  • Ν. 2071/1992, άρθ. 47 (Δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς)