ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Αυτοτελές Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ», ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 23/05/2018 και εφαρμόζει, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες, την Πολιτική Ποιότητας του Νοσοκομείου, όπως αυτή διαμορφώνεται από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και Πρακτικές.

Στόχος του Γραφείου είναι η στρατηγική εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της Διοίκησης, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συνάδουν με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εξυπηρετούμενων  ληπτών Υπηρεσιών Υγείας  του Νοσοκομείου.

Οι ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής αφορούν την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου σε συστήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας, τις προληπτικές δράσεις, την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου των εφαρμοζόμενων συστημάτων που οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων, την πιστοποίηση των Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου, καθώς τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 

 • Προώθηση, εφαρμογή  και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τη Διοίκηση.
 • Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν.
 • Έλεγχος της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών.
 • Τεκμηρίωση  και  τήρηση αρχείου δεικτών.
 • Διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων,  καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων.
 • Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας.
 • Εκπόνηση της πολιτικής και  τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των χώρων εργασίας.
 • Επιτήρηση σε συνεργασία με τις επιτροπές για τη διαχείριση  των αποβλήτων  του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Πρόληψη και  ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.
 • Ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης − Διαχείρισης του νοσοκομείου,  υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης,  σχεδιασμό και  παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών,  υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής τους.
 • Ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και ευθύνη για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα.
 • Διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών.
 • Μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.
 • Κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και  παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
 • Παρακολούθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο Νοσοκομείο.
 • Ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου.
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.
 • Εντοπισμός των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και  τήρηση του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 • Παρακολούθηση σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.
 • Ευθύνη προβολής όλων των δραστηριοτήτων  του Νοσοκομείου. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Οικονομοπούλου Γεωργία, Υπεύθυνη Γραφείου Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

213 203 9056

quality_office@elpis.gr

gekpaideysis@elpis.gr