ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εναρμόνιση του ΓΝΑ "Η ΕΛΠΙΣ" με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) · Wednesday, 06 Nov 2019

Το ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε σχέση με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων -ΓΚΠΔ / General Data Protection Regulation - GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, προέβη στον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 37-39 του ΓΚΠΔ (GDPR).

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) έχει οριστεί ο κ. Γεώργιος Βλαχοτάσιος, με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία για οποιοδήποτε σχετικό θέμα στο τηλ.: 210-3300396 και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dpo@elpis.gr

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»

Σχετική Νομοθεσία:

Νόμος 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου2016 & άλλες διατάξεις.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Οδηγία (EΕ) 2016/680: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Κατευθυντήριες Γραμμές (16/EL WP 243 rev.01) της Ομάδας Προστασίας των Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Άρθρου 29: σχετικά με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων όπως εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016 και αναθεωρήθηκε τελευταία και εγκρίθηκε στις 5 Απριλίου 2017.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

https://www.dpa.gr/

Υπουργείο Υγείας

https://www.moh.gov.gr/articles/gdpr

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_el