ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ»

· Wednesday, 01 Apr 2020

Η Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» στηρίζεται σε έξι βασικούς πυλώνες :

1. Στην διαρκή συνεργασία της Διοίκησης και του Τεχνικού Ασφαλείας καθώς και του Ιατρού εργασίας και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε θέματα ασφάλειας.

2. Στην τήρηση βιβλίου εργατικών ατυχημάτων για την καταγραφή και παρακολούθηση των ατυχημάτων που συμβαίνουν στον εργασιακό χώρο.

3. Στην συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων, με βασικό μέλημα των έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων για την παροχή ποιοτικότερης φροντίδας υγείας, με απώτερο στόχο την καλή πορεία της υγείας των ασθενών και την ασφάλεια αυτών και των εργαζομένων.

4. Στην λειτουργία Ομάδας Εργασίας Υγιεινής και Ασφάλειας αποτελούμενη από τους :

  • ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΥ, Δ/ντρια Παθολογικού Τμήματος, ως Πρόεδρος
  • ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, Τεχνικός Ασφαλείας
  • ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Ιατρός Εργασίας
  • ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΜΠΕΚΗ, Νοσηλεύτρια Επιτροπής Λοιμώξεων
  • ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Συντ. Δ/ντής Αναισθησιολογικού Τμήματος, ως Υπεύθυνος Παροχής Πρώτων Βοηθειών
  • ΖΩΗ ΜΠΙΤΣΩΡΗ, Υπεύθυνη του Γραφείου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
  • ΠΕΤΡΙΝΑ ΡΕΠΠΑ, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος

με βασικό έργο την εκπόνηση της Πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας του Νοσοκομείου καθώς και την σύνταξη προδιαγραφών για την εκπόνηση μελέτης επαγγελματικού κινδύνου.

5. Στην συνεχή καταγραφή τυχόν επαγγελματικών κινδύνων από τον Τεχνικό Εργασίας σε συνεργασία με τους Προϊστάμενους των Τμημάτων  του Νοσοκομείου.

6. Στην ενημέρωση και την συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων με στόχο την αναγνώριση και κατανόηση των επαγγελματικών κινδύνων, τα μέτρα πυρασφάλειας, την ενημέρωση σχετικά με τα σχέδια εκτάκτων αναγκών, την εκπαίδευση της ορθής χρήσης των πυροσβεστήρων, την  ορθή χρήση των ατομικών μέτρων προστασίας και την ορθή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

 

Βασικός στόχος της Διοίκησης του Νοσοκομείου είναι η συνεχής βελτίωση της καταλληλότητας, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας.

 

Πατήστε ΕΔΩ για τα δείτε την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας

Πατήστε ΕΔΩ για το Έντυπο Αναγγελίας Εργατικού Ατυχήματος