ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

· Τετάρτη, 23 Ιαν 2019

 

1128

Προτεραιότητά μας ο Ασθενής

Η συμβολή σας στην προσπάθειά μας είναι απαραίτητη

Τα Δικαιώματα Σας

Οι Υποχρεώσεις Σας

1. Ο Ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πλέον κατάλληλες, για τη φύση της ασθενείας του, υπηρεσίες του νοσοκομείου.

1. Δώστε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για την ταυτότητά σας, το ιατρικό (ατομικό & οικογενειακό) ιστορικό σας.

2. Ο Ασθενής έχει δικαίωμα στην παροχή φροντίδας με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του.

2. Δείξτε ευαισθησία και σεβασμό στους άλλους ασθενείς και στο προσωπικό μας.

3. Ο Ασθενής έχει δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που του προτείνεται. Σε περίπτωση μερικής διανοητικής ικανότητας ή πλήρους ανικανότητας, το δικαίωμα αυτό ασκείται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ασθενή.

3. Αναφέρατε στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κάθε αλλαγή ή ενόχλημα που έχει σχέση με την κατάσταση της υγείας σας και ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δίνονται. Η παράβαση των οδηγιών καθιστά τον ασθενή υπεύθυνο για την υγεία του.

4. Ο Ασθενής έχει δικαίωμα στην πληροφορία για την κατάστασή του. Είναι προς το συμφέρον του Ασθενή η πληρότητα ακρίβεια

της πληροφόρησης, ώστε να αποφασίζει ή να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες δύνανται να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

4. Η πληροφόρηση που σας παρέχεται έχει σκοπό την προστασία και την προαγωγή της υγείας σας καθώς και τη συντόμευση του χρόνου νοσηλείας σας . Μην απομακρύνεστε από το δωμάτιό σας, χωρίς να ενημερώσετε τη νοσηλευτική υπηρεσία, γιατί διακόπτετε τη συνέχεια της φροντίδας σας.

5. Ο Ασθενής έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση για ενδεχόμενους κινδύνους που ενέχουν νέες ή πειραματικές ιαγνωστικές-θεραπευτικές πράξεις. Η εφαρμογή αυτών των πράξεων απαιτεί την εκ των προτέρων συγκατάθεση του ασθενή.

5. Συνεργαστείτε με το προσωπικό και συμμετέχετε ενεργά στο σχεδιασμό της θεραπείας σας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έξοδό σας από το νοσοκομείο.

Η καλή κατάσταση της υγείας σας είναι ο κοινός μας στόχος.

6. Ο Ασθενής έχει δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής και εγγυήσεως του απορρήτου χαρακτήρα των προσωπικών του δεδομένων.

6. Τηρείτε εσείς και οι οικείοι σας το ωράριο επισκεπτηρίου, προκειμένου να διασφαλίζονται οι συνθήκες ηρεμίας των άλλων ασθενών. Χαμηλώστε τα κινητά σας τηλέφωνα.

7. Ο Ασθενής έχει δικαίωμα στο σεβασμό των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

7. Σεβαστείτε το νοσοκομειακό περιβάλλον με τη διατήρηση της καθαριότητας. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους.

8. Ο Ασθενής έχει δικαίωμα να εκφράσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες-ενστάσεις και να λάβει ενημέρωση για τις επ΄ αυτών ενέργειες και αποτελέσματα.

8. Έχετε υποχρέωση να καταγγείλετε, στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, κάθε παράλειψη ή αμέλεια του προσωπικού (π.χ. εάν σας ζητήθηκαν χρήματα, ή παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας).

 

 


Επισκεφτείτε το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας  

(Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2039 056)