ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» (1836) συμπληρώνει δύο αιώνες αδιάλειπτης λειτουργίας. Είναι το πρώτο Πολιτικό Νοσοκομείο που χτίστηκε στην Αθήνα τον 19ο  αιώνα και σήμερα λειτουργεί στο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής αισθητικής κτηριακό συγκρότημα στους Αμπελοκήπους (Δημητσάνας 7, Αθήνα), με σύγχρονο εξοπλισμό και άριστο ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, πάντοτε στην υπηρεσία του πολίτη και της δημόσιας υγείας. 

Βασικός σκοπός του Νοσοκομείου μας είναι η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας σε κάθε πολίτη, ισότιμα, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η λειτουργία ενός σύγχρονου ανθρωποκεντρικού Νοσοκομείου που παρέχει υψηλού επιπέδου Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην ισότιμη, φιλική και ανθρώπινη αντιμετώπιση των ασθενών και στην ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ο εκσυγχρονισμός και η ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας και του έργου του πρώτου Νοσοκομείου της Αθήνας, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του, διατηρώντας τον φιλικό και ανθρώπινο χαρακτήρα του και χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές στην επίτευξη αποτελεσματικών θεραπειών, στην αποδοτικότερη χρήση των διατιθέμενων πόρων και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

 

 

 

 

 

 

                        

Ανθρώπινο

Δυναμικό

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

Διαδικασίες

& Κανόνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ

 

ΣΤΟΧΟΙ

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση

Αναγκών

 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ:

α) η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των ιατρών, νοσηλευτών και όλων των επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

β) η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας,

 γ) η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας συνολικά,

 δ) η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προαγωγή της υγείας των πολιτών και

ε) η ανάπτυξη διαδικασιών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, οι οποίοι τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.