ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» στοχεύει στη παροχή, προώθηση και προαγωγή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, στις αρμοδιότητές της είναι:

 • Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
 • Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
 • Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
 • Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων.
 • Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
 • Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
 • Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών, από κοινού με τη νοσηλευτική υπηρεσία.
 • Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης.
 • Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των ιατρικών πράξεων.

Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται από εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα.

(Επιλέξτε τον Τομέα που επιθυμείτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες)