ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου καθορίζεται με την  υπ’αριθμ. Α3α/οικ.4121/19-1-2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΧΟΥ3465ΥΤΟ-ΝΓΥ) του Υπουργείου Υγείας (επιλέξτε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά).

 

Κατηγορίες Χειρουργικών Επεμβάσεων με βάση

την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής

Κατηγορία περιστατικού

Εκτίμηση περιστατικών

Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης

1

Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα

Μέχρι 2 εβδομάδες

2

Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα

3-6 εβδομάδες

3

Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

7-12 εβδομάδες

4

Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

12-24 εβδομάδες

5

Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη

24 εβδομάδες και άνω